Hoe kun je als samenwerkingsverband een passend onderwijs oplossing voor thuiszitters bieden?

Met de WebChair kunnen kinderen met psychische problemen, autisme of gedragsproblemen de les weer volgen. WebChair heeft al met verschillende samenwerkingsverbanden een samenwerking.

 

Met de WebChair kan een leerling weer deelnemen in de klas vanuit een andere locatie. In het begin kan het heel kort zijn (bijv. 5 minuten), maar snel wordt dat langer. We beginnen meestal met een vak, de leerling kiest zelf met welk vak hij/zij wil beginnen.

Voor welke leerlingen is de WebChair geschikt?

 • Leerling kan niet volledige dagen op school aanwezig zijn en zit deels thuis

 • Leerling gaat niet naar school en zit thuis, in een dagbesteding /zorgboerderij of in een tussenvoorziening (OPDC)

 • Leerling kan niet naar school, omdat hij/zij volledig is opgenomen voor behandeling

EN

 • Leerling is of wordt ingeschreven op school

 • Leerling wil minimaal één vak per week volgen via de WebChair

   


Waarom werkt de WebChair ?

WebChair werkt mee aan terugkeer van thuiszitters, omdat de leerling:

 • een positieve uitzonderingspositie krijgt (toegang via de computer tot de les)

 • de leraren en medeleerlingen eerst kan observeren en er zo mee vertrouwd raakt

 • met gedrag kan experimenteren zonder daar lijfelijk de gevolgen van te ondervinden (de leerling kan wegklikken als het te eng wordt)

Succesfactoren - Doelstellingen

 • De leerling, ouders en school willen de WebChair gebruiken om deels of volledig terug te keren op school

 • Reïntegratie op school, interactie met docent en medeleerlingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling staat als doelstelling voorop. Doelstellingen voor cognitieve ontwikkeling volgen later

 • De leerling kan zelf zijn/haar terugkeertempo bepalen in overleg met de betrokkenen. De doorlooptijd van het traject is daarom niet vooraf vast te stellen. Belangrijkste is dat er steeds stappen gezet worden om de doelstellingen te bereiken
 • De school is bereid een aangepast/flexibel programma voor de leerling samen te stellen


Deze samenwerkings-verbanden - scholen hebben al ervaring met de WebChair:

SWV'en PO-VO

SWV PO Unita


SWV PO Leiden


SWV PO Profipedi


SWV PO Berséba


SWV PO Duin & Bollenstreek


SWV PO Zuid-Kennemerland


SWV PO Midden Holland & Rijnstreek


SWV PO Schiedam, Vlaardingen & Maassluis


SWV VO Eindhoven


SWV VO Twente Oost


SWV VO Noord-Midden Drenthe


SWV VO Groningen


SWV VO Groningen Ommelanden


Scholen

Goudenregenschool


Godelindeschool


't Schoolhuys


Don Boscoschool


De Regenboog


De Meridiaan


De Kiem


De Springplank


Dr.H.Bavinckschool


Rehobothschool


Leo Kannerschool


De Tinne


De Argo


TCC De Thij


Haganum Gymnasium


Willem Lodewijk Gymnasium


Mytylschool PJF


Terra College


Pleinschool Helder


Rythovius College


Sondervick College


CS Vincent van Gogh


Wilt u ook de WebChair op uw scholen inzetten?

Als samenwerkingsverband heeft u een belangrijke rol in het voorkomen en terugdringen van thuiszitters. Neem nu contact op om een afspraak te maken voor een werksessie of een intakegesprek.


 

In vijf stappen kan de leerling weer deelnemen aan de lessen in de klas. Hoe verloopt dat?

 

Stap 1_WebChair_thuiszitter_aanmelden.jpg

Stap 1. Aanmelden

U meldt een leerling aan of plant een werksessie in met WebChair om meerdere leerlingen te bespreken.

Stap 2. Intake gesprek

In een intake gesprek met ouders (en leerling), school en alle betrokennen wordt de situatie van de thuiszittende leerling besproken en wordt bepaald of de WebChair inderdaad een goede oplossing is. Vervolgens kan een begeleidingsteam worden samengesteld, een lesschema opgesteld en het implementatieplan en de financiering worden afgesproken.

Stap 3. Implementatie

De WebChair wordt op school geleverd en aangesloten. De leerkracht, de leerling en enkele medeleerlingen (buddy’s) krijgen een kortdurende instructie. Klas en ouders van de klas worden geïnformeerd.

Stap4_WebChair_thuiszitter_lesvanstart.jpg

Stap 4. De les kan van Start

De leerling volgt met een laptop virtueel de les vanuit huis of dagopvang volgens het afgesproken lesschema. Het aantal lessen en de lestijd wordt opgebouwd. Vaak wordt eerst gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerling en daarna aan de cognitieve vaardigheden.


Stap 5. Evaluatie

Regelmatig wordt telefonisch een evaluatie gehouden. Op basis daarvan wordt het lesschema aangepast. De ervaring is dat bij veel leerlingen de hoeveelheid lessen en de lestijd best snel kan worden opgebouwd.

Wilt u ook de WebChair op uw scholen inzetten?

Als samenwerkingsverband heeft u een belangrijke rol in het voorkomen en terugdringen van thuiszitters. Neem nu contact op om een afspraak te maken voor een werksessie of een intakegesprek.