Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Webchair B.V. volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Webchair B.V.aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Webchair B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. 

Webchair B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Webchair B.V. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Webchair B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Webchair B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die WebChair B.V. verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. WebChair B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. 

Ook geeft WebChair B.V. geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij WebChair B.V.. Op al onze diensten zijn de ICT~Office voorwaarden van toepassing.

Privacy en Cookies

WebChair B.V respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Indien u zelf een expliciet daartoe bestemd formulier invult op onze website kunt u daarin uw contactgegevens achterlaten, die enkel gebruikt zullen worden voor de nadere uitwisseling van informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u die richten aan info@webchair.com